لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

مدارک ثبت شرکت


اجتماع شدن و کنارهم قرار گرفتن دو و یا چند نفر با در نظر گرفتن اهدافی واحد در جهت منفعت و سودآوری بیشتر و توسعه و پیشرفت کاری می توانند مطابق با قانون تجارت شرکت خود را با انتخاب نامی ثبت نمایند .

در نتیجه الزامی است که جهت معتبر شدن و ارزش والا به هویت فعالیتی شرکت ، آن شرکت را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایید .

در ماده 95 قانون تجارت به بیانی ثبت شرکت را الزامی دانسته است که در جهت تشکیل و تداوم و پایدار ماندن شرکت و مشارکت اعضا ، ثبت شرکت را باید انجام داد . بدین صورت که کامل کننده کلیه شرایط ثبت شرکت ، ثبت آن می باشد .

قالب های ثبتی شرکت 7 گانه می باشد که در ذیل به مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها می پردازیم .الزامی کلیه مدارکی که برای ثبت شرکت مورد نیاز می باشد تهیه کرده و از آنها کپی برابر اصل گرفته و بعد از ثبت سامانه ای آن را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • شرکتنامه را در دو نسخه ارائه داده شود .
 • تقاضانامه شرکت را در دو نسخه ارائه داده شود .
 • اساسنامه شرکت را در دو نسخه ارائه داده شود .
 • تعیین نام شرکت مطابق موارد تصویب شده که الزامی است 5 نام انتخاب گردد و تکمیل فرم تعیین و سپس پرداخت مبالغ تعیین نام و فیش آن ارائه گردد .
 • بر اساس نوع فعالیت شرکت باید مجوز لازم از ارگان مربوطه اخذ گردد .
 • ارائه مدارم شناسایی کلیه اعضا و مدیران ( شناسنامه و کارت ملی )
 • گواهی عدم سوء پیشینه را اخذ نمایند
 • صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ارائه داده شود
 • صورتجلسه هیئت مدیره ارائه داده شود
 • درصورتی که امور ثبت شرکت بر عهده وکیل شرکت باشد ارائه وکالتنامه ضروری می باشد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • اظهارنامه شرکت را در 2 برگ ارائه دهید
 • اساسنامه شرکت در 2 برگ ارائه دهید
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین را در 2 نسخه ارائه دهید
 • صورتجلسه هیئت مدیره با امضای مدیران منتخب در 2 نسخه ارائه داده شود .
 • ارائه مدارک شناسایی سهامداران و بازرسین ( کارت ملی و شناسنامه )
 • ارائه گواهی پرداخت به منظوراینکه 35 درصد از سرمایه شرکت نزد بانک سپرده شود
 • دارابودن مجوز فعالیت شرکت مبنی بر اینکه نوع فعالیت ملزم به اخذ مجوز فعالیت باشد .
 • ارائه وکالتنامه رسمی در جهت اینکه وکیل امور ثبت را بر عهده گیرد .
 • در صورت وجود اموال غیرمنقول ارائه سند مالکیت الزامی می باشد .

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 • ارائه 2 سری کپی از اعلامیه پذیره نویسی که به امضای مؤسسین رسیده باشد
 • ارائه 2 سری کپی از اظهارنامه ثبت شده پرینت گرفته شود .
 • ارائه 2 سری کپی از اساسنامه شرکت
 • ارائه کپی برابر اصل از مدارک شناسایی مؤسسین ( کارت ملی و شناسنامه )
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35 درصد از سرمایه
 • ارائه مجوز فعالیت شرکت به صورتی که موضوع فعالیتی ملزم به اخذ مجوز سازمان باشد
 • از سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه اصل مجوز
 • فرم تعیین نام را تکمیل نمایید و به ترتیب اولویت درج شود.الزامی است که هرینه های تعیین نام را پرداخت نمایید و فیش آن را ارائه دهید .

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 • ارائه 2 نسخه ای از اساسنامه که در مجمع عمومی موسس تصویب شده باشد
 • ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که در بردانده تصویب اساسنامه و تعیین اعضا هیئت مدیره و انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیر الانتشار باشد
 • ارائه 2 نسخه از هیئت مدیره
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت 35 درصد از سرمایه شرکت در صورتیکه قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد گواهی آن الزامی می باشد.
 • از سازمان بورس اوراق بهادار مجوز های لازمه را اخذ نمایید

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای تضامنی

 • شرکتنامه را در دونسخه ارائه دهید
 • تقاضانامه را در دو نسخه تکمیل نمایید
 • اساسنامه شرکت را در دو نسخه ارائه دهید
 • در تعیین نام شرکت فرم آن را بر اساس اسامی منتخب الویت بندی پر نمایید و سپس هزینه تعیین نام را پرداخت نمایید .
 • ارائه مجوزهای فعالیت شرکت که از مراجع ذی ربط اخذ نمایید .
 • ارائه مدارک هویتی شرکا و اعضا ( کارت ملی و شناسنامه ) ( د رمواردی زمانی که شرکا بیش از 12 نفر باشند هیئت نظار تشکیل می شود )
 • گواهی عدم سوء پیشینه اعضا و هیئت مدیره
 • ارائه 2 سری از صورتجلسه مجمع عمومی موسس
 • ارائه دو سری از صورتجلسه هیئت مدیره
 • ارائه وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای نسبی

 • شرکتنامه را در دو نسخه تکمیل نمایید
 • تقاضانامه در دو نسخه کپی ارائه دهید
 • اساسنامه را بعد از تنظیم در دو نسخه ارائه دهید
 • جهت تعیین نام شرکت 5 نام انتخاب نموده و در فرم تعیین نام درج نمایید و سپس هزینه مربوط به آن را پرداخت نمایید
 • مجوزهای فعالیت را از مراجع ذی ربط اخذ نمایید
 • -تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند)
 • اصل گواهي عدم سوءپيشينه جهت اعضاء هیأت مديره، مديرعامل
 • دو سری از صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 • دو سری از صورتجلسه هيأت مديره
 • اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای موسسات غیر تجاری

 • دو نسخه تقاضانامه تکميل شده
 • دو نسخه اساسنامه تکميل شده
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
 • اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
 • تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين و مديران
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين
 • دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره يا رکن اداره کننده
 • اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای تعاونی

 • سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
 • دو نسخه صورتجلسه اولين مجمع عمومي
 • دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره
 • دو نسخه تقاضانامه تعاوني
 • دو نسخه شرکتنامه تعاوني
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
 • اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه)
 • اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
 • تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره(شناسنامه و کارت ملي)

مراحل ثبت شرکت

برای کسب آگاهی در مورد مراحل ثبت شرکت با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید مشاوران و کارشناسان خبره و کاردان ما تماس حاصل نمایید.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

مدارک ثبت شرکت

الزامی کلیه مدارکی که برای ثبت شرکت مورد نیاز می باشد تهیه کرده و از آنها کپی برابر اصل گرفته و بعد از ثبت سامانه ای آن را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید .

مراحل ثبت شرکت

زمانی که فعالیت تجاری برای تحقق و رسیدن به اهداف خود پیمانی را در بین دو ویا چند نفر می بندد می توانند کسب درآمد و سود را داشته باشند در نتیجه رسمیت یافتن و معتبر بودن شرکت ملزم به ثبت شرکت می باشد

خانه

خانهخانهخانه

افزایش و کاهش سرمایه در شرکتهای سهامی

امری که در تعیین صلاحیت انحصاری مجمع عمومی فوق‌العاده تلقی می‌شود، تصمیمات اخذ شده درباره‌ی افزایش و تکاهش سرمایه‌ی شرکت می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم

انتخاب نام شرکت

نام شرکت در موفقیت و قدرتمندسازی شرکت تأثیر بسزایی دارد . بدین صورت که یک نام می تواند به درجه بالایی از قدرت شرکت را برساند و یا یک نام نمی تواند فایده مثبتی برای شرکت داشته باشد .

تفاوت شرکتهای تجاری از مدنی

سازمانی که از اجتماع دو یا چند نفر تشکیل می شود که جهت امور تجاری از وجه نقد ،کالا یا فعالیت خود مایه می گذارند تا بدین وسیله بتوانند به امور تجاری بپردازند و سود و ضرر موجود میان آنها قسمت می شود. در این مقاله به تفاوتی از شرکت های تجاری مدنی و تجاری می پردازیم

لیست شرکت های دانش بنیان

دانش بنیان عبارتی است که برای پروانه یا تاییدیه ای بکار می رود که کمیته ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت های دانش بنیان با نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری در قبال محصولات یا سرویس های شرکت خاصی انجام می دهد تا برای شرکت مذکور مجوز لازم را صادر نماید.

انواع شرکتهای تجاری

شرکت های تجارتیبه صورت 7 گانه می باشد هویت حقوقی دارند یعنی وابسته به شخصیت شرکا نیستند و شرکت خودش این توانایی را دارد که کارهای تجاری خود را انجام دهد و اموال و حقوق و خط و مشی های تجاری را دارا می باشد.

ثبت آگهی شرکت

پایگاه اطلاعات و قوانین کشور، روزنامه ی رسمی کشور می باشد که مهم ترین ستون اطلاع رسانی حقوقی محسوب می شود. که کلیه آگهی های ثبت شرکت را باید در روزنامه رسمی اطلاع رسانی کرد

ثبت شرکت دانش بنیان

به شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی، دانش‌بنيان اطلاق می شود که با هدف از تاسیس آن افزایش دانش و ثروت، گسترش اقتصاد دانش گرا، به عینیت بخشیدن آمال علمی و اقتصادی وغیره باشد

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟