لوگو سفید ایلیا
انتخاب نام شرکت استعلام شرکت ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت تضامنی ثبت شرکت تعاونی ثبت موسسه ثبت شرکت تخصصی
ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت ساختمانی - عمرانی ثبت شرکت تولیدی ثبت شرکت گردشگری
ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ثبت تغییرات شرکت بامسئولیت محدود ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص ثبت تغییرات شرکت سهامی عام ورود و خروج شریک نقل و انتقال سهام تغییر نام شرکت
تماس با ما

تفاوت شرکتهای تجاری از مدنی


در مورد شرکتهای تجاری در ایران قانون تجارت تعریفی ارائه نداده است. ولی با در نظر گرفتن ساختار حقوقی کنونی حقوقدان ها در مورد شرکت تجاری به تعریف هایی پرداخته اند، در این باب دکتر ستوده تهرانی که از استادان حقوق می باشد نوشته است : به سازمانی که از اجتماع دو یا چند نفر تشکیل می شود که جهت امور تجاری از وجه نقد ،کالا یا فعالیت خود مایه می گذارند تا بدین وسیله بتوانند به امور تجاری بپردازند و سود و ضرر موجود میان آنها قسمت می شود.

یکی دیگر از حقوقدان ها به نام  دکتر اسکینی همچنین شرکت تجاری را اینگونه تشریح کرده است : وقتی یک یا چند نفر به توافق می رسند بوسیله ی آورده های خود سرمایه ای فراهم کنند و بوسیله ی آن تشکلی برای انجام اموری خاص تشکیل می شود و و در سود و ضرر حاصله هر کدام نسیب دارند که به آن شرکت تجاری گویند.

لکن، قانون مدنی به تعریف شرکت پرداخته است.در حقوق مدنی ،شرکت از دو گروه عام و خاص تشکیل شده است.در تعریف عام ،به قراردادی که دو طرف برای منتفع شدن سرمایه خود را به کار می گیرند شرکت گویند.با این تعریف ،در کنار قرارداد شرکت ،که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی می باشد ،قرارداد مضاربه ،قرارداد مزارعه و قرارداد مساقات جزو تعاریف شرکتها محسوب می شود.شرکت با قرارداد مشخص که با حق مالکیت همراه است.چنانچه در حقوق مدنی حرفی از شرکت باشد منظور نوع آخری است که ذکر شد.

مطابق با ماده ی 571 قانون مدنی: ( با جمع شدن قانونی مالکان متعدد با یک هدف مشخص به شیوه ی اشتراک ) با توجه به این قانون به مالکیت مشترک بر هر سرمایه ای شرکت گفته می شود،بنابراین چنین تعریفی طیف وسیعتری از شرکت های تجاری نامدار را در بر می گیرد و قوانین ومقرراتی که در تشریح شرکت آمده صرفا درباره ی شرکت های تجاری نمی باشد. در قانون مدنی مقرر شده که  شرکت  مدنی می تواند اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م) در شرکت قهری بر اثر اجتمال مالکان بخاطر ترکیب شدن و یا ارثیه تشکیل می شود و نه بخاطرتوافق بین شرکا. (ماده ی 574ق.م) ولی شرکت اختیاری به موجب خواست دو طرف و بستن قرارداد بین آنها تشکیل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکا ،از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها(ماده ی 573ق.م) پس به گرد هم آمدن دو یا چند نفر از افراد حقیقی یا حقوقی در جهت انجام امور تجاری و رسیدن به سود را شرکت تجاری گویند. شرکتهای حقوقی یا مدنی به شرکتهایی می گویند که به موجب تجارت فعالیت نمیکنند.

تفاوت شرکت های مدنی و تجاری

پس از اینکه یک شرکت تجاری شکل می گیرد بنا به موقعیت خاص حقوقی مواردی پیش می آید که شرکت تجاری را از مدنی جدا میکند که در ذیل به شرح آن می پردازیم :

شرکت تجاری باید دارای شهروندی ومکان مشخصی برای فعالیت باشد ولی شرکت مدنی دارای شهروندی و آدرس خاصی نمی باشد.

پس از ثبت، شرکت تجاری دارای وجهه حقوقی دارای استقلال می باشد و یک آدرس قانونی جهت مراودات و نظارت بر کارهای شرکت در نظر گرفته می شود.در دیگر نقاط جهان در قوانین حقوقی گوناگون جاهای مختلفی برای هر شرکت نشانی در نظر گرفته شده است.

بنا به ماده ی 590 قانون تجارت مکانی  باید به عنوان دفتر مرکزی برای اداره ی کارهای شرکت معرفی شود.در صورای که در ماده ی 1002 قانون مدنی ،مکان فعالیت معرفی شده مرکز عملیات آنها می باشد.بنابراین مابین دو ماده ذکر شده اختلافی وجود دارد. چراکه در قبال افراد حقوقی بخصوص شرکتهای تجاری،دفتر مرکزی است که جهت اداره ی کارهای شرکت در نظر گرفته می شود که با کارخانه یا کارگاه که در فاصله ای دورتر ادفتر مرکزی قرار دارد(مرکز عملیات) متفاوت می باشد.حقوقدان ها در مورد این اختلاف به شکل های گوناگونی نظریه داده اند ،ولی اکثر آنها در این مورد که قوانین تجاری بخاطر خاص بود بر قوانین مدنی بخاطر عام بودن برتری دارند هم نظر می باشند.

دفتر مرکزی هر شرکت تجاری به عنوان آدرس آن شرکت شناخته می شود و اداره ی کارهای شرکت در آن صورت می گیرد و تمامی ابلاغ ها،دادخواست ها،راظهارنامه و سایر موارد به آدرس دفتر مرکزی ارسال می شود.

پس از تشکیل شرکت تجاری که وجهه حقوقی آن شکل می گیرد شهروندی آن مطرح می شود که در اختلافات تجاری بین المللی دارای اهمیت می باشد.

مقیاس های گوناگونی در قوانین حقوقی کشورهای جهان در مورد مشخص شدن تابعیت شرکت های تجاری وجود دارد. در ایران، بنا به ماده ی 591 قانون تجارت افراد حقوقی (همچنین شرکت ها) جایی که دفتر مرکزی در آن باشد تابعیت آن را دارا هستند. پس چنانچه دفتر مرکزی مثلا در ایران باشد شرکت تابعیت ایرانی دارد، حتی اگر مرکز عملیات آن در ایران نباشد و در کشوری دیگر باشد.

-شرکت تجاری شخصیت حقوقی دارد ولی شرکت مدنی دارای شخصیت نمی باشد.

موضوع شرکت تجاری غالبا امور تجاری می باشد ولی شرکت مدنی مبادلات تجاری نمی باشد.

شرکتهای تجاری تحت نظر قانون ساماندهی شده اند واشکال مشخص وبندهایی تعیین شده است ،در صورتی که شرکت های حقوقی از اراده و خواست شرکا پیروی میکنند و هرگونه بخواهند (چنانچه با قانون مدنی اختلاف نداشته باشد)قادرند شرکت را تاسیس کنند.

شرکت های تجاری هر کشور از قوانین حقوقی کشوری که در آن هستند پیروی می کنند .پس قوانین بین الملل قادر نیستند شرکتهای تجاری را دسته بندی کنند و هر کشور تعریف خاص خود را از هر نوعی از شرکت دارد.به بیان دیگر، در ایران در مورد شرکت سهامی همان تعریفی نشده که در کشورهای دیگر شده است. همچنین شرکت با مسئولیت محدود به همین صورت می باشد. مثلا بنا به قوانین شرکتها در کشور انگلیس مصوبه ۱۹۸۲ بعد از اصلاحات شرکتها به دو دسته عام (Public) یا خاص (خصوصی) (private) تقسیم می شوند. شرکت های عام در اسم خود با پسوند (P.I.C) از شرکت های خصوصی جدا می شوند.

در ایران بنا به ماده ی ۲۰ قانون تجارت۷ نوع شرکت تعریف شده است :

  • شرکت سهامی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت تضامنی
  • شرکت مختلط غیر سهامی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت نسبی 
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف

تذکر : با توجا به لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)در قانون تجارت در بین ۷ نوع شرکت تعریف شده سه شرکت مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف گردیده ،و چهار شرکت دیگر( سهامی ،با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی) رسما فعالیت میکنند.

بنا به لایحه ی قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی دو دسته می باشند :

۱: شرکت های سهامی عام  ۲: شرکت های سهامی خاص

دو شرکت نامبرده دارای تشکیلات یکسانی می باشند ولی در بعضی از قوانین متفاوتند :

جهت تاسیس شرکت مدنی حضور دست کم ۲ نفر نیاز است ولی برای تشکیل برخی از شرکت های تجاری حتما باید ۳ نفر حضور داشته باشند. (مانند شرکت سهامی خاص)

تشکیل شرکت های تجاری پس از اراده و خواست شرکا به وقوع می پیوندد ،اما در برخی از شرکت های مدنی نیازی به اراده و خواست شرکا نمی باشد(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

-شرکا در شرکتهای تجاری بنا به شکل شرکت مسئولیت بر عهده دارند یعنی امکان دارد به میزان سهم ، محدود به سرمایه ، نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ، در صورتی که مسئولیت اینچنینی در شرکت های مدنی وجود ندارد و مسئولیت بصورت شخصی می باشد.

-در شرکت های تجاری شیوه ی قسمت کردن بهره ویا ضرر با توجه به شکل شرکت تفاوت دارد و بر اساس مسئولیتی که شرکا بر عهده دارند تقسیم می شود، لکن در شرکت های مدنی با توجه به ارث بهره و ضرر قسمت می شود.

-استقلال مالی:پس از تشکیل شرکت تجاری و مشخص شدن مدیران که توسط اساسنامه شرکت یا قانون تجارت انتخاب می شوند ،در اداره کارهای شرکت شرکا حق دخالت ندارند و بوسیله ی مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی میتوانند در کارها نظارت داشته باشند.

-حقوق شخص حقوقی  وامور مستقل از شرکا:در شرکت تجاری شخصیت حقوقی دارای حقوق و وظایفی می باشد که از حقوق و وظایف سهامداران متمایز و دارای استقلال می باشد.بنابر این سهامداران یک شرکت و خود شرکت نیز قادرند در کنار هم و بطور مستقل از حقوق و مزایای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند.

مثلا سهامداران بصورت مستقل و شرکت نیز مستقلاً قادرند نسبت به موضوع مشارک تجاری به فعالیت بپردازند.

-در شرکت های تجاری مواردی مانند ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان وجود دارد  ،ولی در فعالیت های مدنی قانون اعسار لحاظ می شود.

باید توجه داشتا باشید پس از ابنکه قانون تجارت تصویب شد ،در ارتباط با شرکت های تعاونی قوانین گوناگونی تصویب شد و بدین وسیله در طبقه بندی و قوانین شرکت های تعاونی تغییراتی اعمال شد. میتوان قانون مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- را مثال زد. بنابراین هرچند قانون تجارت پایه و اصل مقررات شرکت ها در ایران با حساب می آید ، اما باقی قوانین باعث تغییر بعضی از مقررات مرتبط با شرکت ها شده اند.اما تغییرات صورت گرفته  در بیشتر قوانین تجارت کنونی رعایت نمی شود.

ارائه دهنده خدمات جامع ثبتی، حقوقی و اداری
ما در هر زمان کنار شما هستیم.

مجتمع ایلیا با دارا بودن دپارتمان های مجزا و با برخورداری از مشاوران برتر ثبتی و حقوقی درراستای ارائه ی خدمات با اقل هزینه ها و در کوتاه ترین زمان ممکن تلاش می نماید

اداره ثبت شرکتها

در جهت ثبت فعالیتهای تجاری و بدست آورن شخصیت حقوقی در تهران ملزم است که متقاضیان ثبت خود را در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت اصلی آن انجام دهند .

استعلام ثبت شرکت

اشخاصی که در صدد منعقد کردن قرارداد و شروع همکاری با شرکت هستند می توانند از آن شماره ثبت شرکت جهت معتبر یودن شرکت استعلام لازم را اخذ نمایند

سرمایه اولیه ثبت شرکت

در هنگام تشکیل شرکت های سهامی عام کمترین سرمایه ۵ میلیون ریال باید باشد.در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۱ میلیون ریال سرمایه جهت تاسیس این شرکت لازم است...

ثبت موسسه غیر تجاری

سازمان ها و نهادهایی وجود دارند که هدف از تشکیل آنها پرداختن به امور غیر تجاری می باشد. این نهادها می توانند با کاربردهای غیر تجاری مانند فعالیت‌های ادبی، علمی، انجمنی، خیریه، خدماتی و… شروع به کار نمایند، که به آنها موسسه اطلاق می شود.

نحوه استفاده از کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی برای کلیه بازرگانان الزامی می باشد . دریافت کارت بازرگانی پس از طی مراحل قانونی امکان پذیر بوده و جهت واردات و صادرات محصول می توان از آن استفاده نمود.

ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

جهت ایجاد تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود باید موارد قید شده در اساسنامه و تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را در نظر گرفت و با استناد به آنها مبادرت به تغییرات شرکت نمود.

بررسی ثبت شرکت

بر اساس قانون تجارت شرکت های تجاری به 8 دسته تقسیم بندی می شود که در زیر به بررسی هر کدام پرداخته می شود

هزینه ثبت شرکت

زمانی که تصمیم به ثبت شرکت می گیرید باید بدانید ثبت شرکت بر اساس واریزی های هزینه های قانونی ثبت امکان پذیر است در غیر اینصورت بدون عدم پرداختی هزینه های قانونی امکان ثبت وجود ندارد .

ورود و خروج شریک

در همه موسسات و شرکت ها اعم از تعاونی،تضامنی،مسئولیث محدود و...(به غیر از شرکت سهامی خاص) به هر دلیلی فرد یا افرادی تمایل به ادامه کار وهمکاری با شرکت رانداشته باشند در پی چند مرحله خروج ویا وارد کردن سرمایه انها صورت میگیرد.

نحوه ثبت سامانه ای در اداره ثبت شرکتها

اداره ثبت شرکتها برای اینکه از اجتماع مردم در اداره ثبت شرکتها جلوگیری به عمل آورد و همچنین در امر ثبت سهولت ایجاد نماید و در وقت و هزینه متقاضیان تدبیری در نظر بگیرد ثبت نام الکترونیکی را فعال نموده است

مشاوره آنی
فرم ارسال نظر و سوال

پاسخ دادن به :

ارسال با تشکر از ارسال نظر . پس از تایید نظر شما درج خواهد شد
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

جهت مشاوره رایگان کی با شما تماس بگیریم ؟